artykuł nr 1

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Od 3 do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie :
 – 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
– 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.
Wnioski można pobrać poniżej, a następnie, wraz z fakturami, należy składać w pokoju nr 20. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2020 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.