artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 latWymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu. 
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte).
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Cieszanowie.
4. Zameldowanie na pobyt stały w gminie Cieszanów

Opłaty:
30,00 zł – wpłata w kasie Urzędu za dowód osobisty,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)