artykuł nr 1

Uchwała Nr 57/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

  UCHWAŁA  Nr 57/IX/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

 z dnia 30 września 2004 r

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie.

 

 Działając na podstawie art.18, ust.2, pkt 9, lit.c  o samorządzie gminnym z dnia 8  marca 1990 r. /Dz.U. nr 16 poz.95 z późniejszymi zmianami/ oraz art.8 ustawy z dnia 5  stycznia  1991  - Prawo Budżetowe /jednolity  tekst  Dz.U. z 1993 r  nr 72 poz.344/

 

  R a d a   M i e j s k a w   C i e s z a n o w i e postanawia:

 

§ 1

 

Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 220 000 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na finansowanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dachnowie w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowany w wysokości 0,4 stopy redyskontowej weksli – tj. 3% w stosunku rocznym oraz prowizja bankowa  w wysokości 1,4 % wartości kredytu.

 

§ 2

 

Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie pokryta z dochodów budżetowych podatkowych w latach 2004 - 2010.

 

§ 3

 

Wnieść  prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla własnego „in blanco”  wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4

 

Bank został wybrany na podstawie art.  4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177/.

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.