artykuł nr 1

Uchwała Nr 56/IX/2004 z dnia 30 września 2004r.

Uchwała nr 56/IX/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 września 2004

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Obwodnica drogi wojewódzkiej nr 865 dla miasta Cieszanowa” zwany dalej planem.

 

 

Rozdział I

Część ogólna.

 

§ 1

 

 1. Obszar planu obejmuje wyznaczony pas drogowy od ulicy Sienkiewicza przy moście na rzece Brusienka do ulicy Kościuszki w rejonie stacji paliw.
 2. Planem objęto również przyległe do pasa drogowego tereny wymagające  podziałów w związku z nieregularnym zajęciem terenu pod pas drogowy oraz obszar przestrzeni publicznej z pomnikiem możliwym do przeniesienia i zmiany zagospodarowania jego otoczenia.

 

§ 2

 

  1.  Integralną częścią uchwały jest rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej
w skali 1:1000:

a)   Rysunek podzielono na 8 arkuszy A4, oznaczonych numerami 0-7. Całość rysunku stanowi załącznik graficzny do uchwały. Arkusz oznaczony numerem 0 przedstawia orientację lokalizacji położenia pasa drogowego w skali 1:6000,
z podziałem na arkusze i oznaczenia graficzne dla rysunku w skali 1:1000

b)   Rysunek planu obowiązuje dla:

-  granic obszaru planu

- linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu

- maksymalnie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

- oznaczeń literowych i cyfrowych zgodnych z tekstem uchwały

- podziałki graficznej dla odczytu rysunku kopiowanego w innej skali

c)   orientacyjnie na rysunku przedstawiono granice jezdni i chodników
oraz kilometraż w odcinkach po 100m.

 1. Rozstrzygnięcie dotyczące procedury sporządzenia planu stanowi załącznik
  do uchwały niepublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Rozdział II

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu

 

§ 3

 

Obszar oznaczony symbolem KDZ o powierzchni ogólnej około 3,00 ha przeznacza się
na pas drogowy dla obwodnicy trasy drogi wojewódzkiej nr 865 w klasie „Z”.
Obszar pasa drogowego podzielono na 3 odcinki wg poniższych oznaczeń:

 1. KDZ-1 – odcinek początkowy, południowy o długości 280 m.
   Początek planowanej obwodnicy znajduje się w km 44+002 drogi wojewódzkiej. Odcinek obejmuje dwa skrzyżowania z ulicami Sobieskiego i Mickiewicza.

Dla KDZ-1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a)   droga na całym odcinku położona jest w terenie zabudowanym, w związku
z tym powinna być zgodna z warunkami technicznymi dotyczącymi ulic
w klasie „Z”.

b)   Podstawowe parametry ulicy to jezdnia o szerokości 7,0 m i chodniki
o szerokości 2,0 m, w tym istniejące i planowane.

c)   Skrzyżowanie z ulicą Sobieskiego skanalizowane, z zastosowaniem
na dojeździe w ulicy Sienkiewicza pasa rozdzielającego szerokości 1,5 m
i wyznaczeniem pasa dla prawoskrętu przez poszerzenie jezdni. Dojazd ulicą Sobieskiego od zachodu oddzielony dla prawoskrętu w ramach istniejącej jezdni.

Przebudowa skrzyżowania wymaga zmiany zagospodarowania przyległego miejsca przestrzeni publicznej oznaczonej symbolem „ZP” ze zmianą powierzchni oraz ścięcia narożnika działki nr 2317, z przeniesieniem ogrodzenia w głąb po 6,0 m wzdłuż każdego z boków.

d)   Odcinek ulicy między skrzyżowaniami będzie posiadał: jezdnię, jednostronny chodnik od zachodu i pas awaryjnego postoju lub parking na terenie po byłej ulicy na działkach 2315 i 2316. Teren niezagospodarowany elementami jak wyżej należy zagospodarować zielenią.

e)   Skrzyżowanie z ulicą Mickiewicza dla ruchu kołowego jednostronne
w kierunku zachodnim, dla ruchu pieszego czterostronne.

 1. KDZ-2 – odcinek środkowy o długości 1040m planowany jako droga klasy „Z” poza obszarem zabudowanym, dla której ustala się następujące zasady zagospodarowania

a)   Przekrój podłużny zbliżony do istniejącego terenu z maksymalnym wyniesieniem korony 0,75 m.

b)   Jezdnia szerokości 7,0 m plus dwa pobocza po 1,0 m.

c)   Odwodnienie dwustronnymi rowami, odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie odrębnych przepisów.

d)   Na terenie wymagana będzie budowa przepustów na czynnych rowach melioracji.

e)   Połączenia z drogami polnymi przez skrzyżowania zwyczajne, w tym:

- z drogami na działkach 4280 i 4199 dwustronne

- z drogą na działce 4276 jednostronne w kierunku wschodnim

- z drogą na działce 4196/2 jednostronne z przebudową zjazdu
po działce 4193/2

f)   Szerokość pasa drogowego zmienna 20-25 m.

 

 

 1. KDZ-3 – odcinek końcowy przeznaczony na skrzyżowanie skanalizowane przy włączeniu starej trasy drogi do planowanej obwodnicy. Długość odcinka 120m. Droga znajduje się poza terenem zabudowanym, a przekroje poprzeczne jak w odcinku KDZ‑2. Szerokość pasa drogowego zmienna nawet do 35 m ze względu na łuki i zjazdy.

 

 

§ 4

 

Tereny oznaczone symbolem „R” przeznacza się na cele rolnicze bez prawa do zabudowy kubaturowej. Na terenie dopuszcza się budowę sieci infrastruktury lokalnej i ponadlokalnej. Dopuszcza się budowę reklam stałych w odległości niemniejszej niż 15,0 m od pasa drogowego. Odległość reklam od siebie mierzona wzdłuż osi drogi nie mniejsza niż 60 m.

 

 

§ 5

 

Tereny oznaczone symbolem „R/U” o powierzchni 0,35 ha przeznacza się na cele rolne,
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i agroturystycznej ze związanymi funkcjonalnie usługami.

 1. Zabudowa kubaturowa nie może przekraczać 10 % powierzchni terenu R/U, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80%.
 2. Dla zabudowy usługowej wyznacza się maksymalnie nieprzekraczalną linię zabudowy, 15,0 m od granicy pasa drogowego. Pozostała zabudowa zgodnie
  z odrębnymi przepisami z zakresu ustawy o drogach publicznych i prawa budowlanego.
 3. Dla budynków wyznacza się maksymalną wysokość ścian zewnętrznych 5,0 m
  od terenu do okapu. Dachy wysokie dwu lub wielospadowe, o połaciach wzajemnie symetrycznych. Możliwość użytkowania poddasza jako kondygnację.
 4. Uzbrojenie terenu zgodnie z aktualnie istniejącymi warunkami lokalnymi.
 5. Dostęp do drogi publicznej o niższej klasie spośród dróg przyległych.
 6. Potrzebną ilość stałych i czasowych miejsc postojowych należy zapewnić na terenie poza pasem drogowym.

 

§ 6

 

Tereny oznaczone symbolem „MN/U” o powierzchni 1,36 ha przeznacza się dla budownictwa mieszkalnego i usługowego z towarzyszącymi budynkami pomocniczymi wg następujących ustaleń:

 1. Dla przebudowy lub rozbudowy budynków istniejących i budowy nowych wyznacza się maksymalnie nieprzekraczalną linię zabudowy.
 2. Teren pasa drogowego graniczący z linią zabudowy może być wykorzystany rolniczo, na zieleń publiczną urządzoną i parkingi.
 3. Dopuszcza się budowę małych, wolnostojących budynków handlowo-usługowych o powierzchni zabudowy do 10 m2 i w odległościach wzajemnych nie mniejszych niż 10 m licząc między ścianami zewnętrznymi.
 4. Odprowadzenie ścieków z budynków przebudowywanych lub nowowznoszonych
  do kanalizacji komunalnej.
 5. Gospodarka odpadami wg zasad obowiązujących w Gminie.

§ 7

 

Teren oznaczony symbolem „ZP” o powierzchni 0,07 ha stanowi obszar przestrzeni publicznej o charakterze zieleni parkowej. Istniejący pomnik podlegający ochronie konserwatorskiej, może być  przesunięty o około 3,0 m.

Na terenie należy zbudować chodnik pieszy jako obiekt drogi wojewódzkiej.

 

 

 

Rozdział III

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

 

§ 8

 

Planowana obwodnica drogi wojewódzkiej o długości 1,54 km wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie pozwolenia na budowę.

W planie nakazuje się następujące zadania:

 1. W pasach drogowych wolne od zabudowy i urządzeń tereny należy zagospodarować przez zieleń wysoką, głównie zimozieloną.
 2. Przy budowie korpusu drogowego należy stosować konstrukcje i ich izolacje zapewniające ochronę gleby, wód gruntowych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem chemicznym i drganiami.
 3. Przy odwadnianiu drogi należy zapewnić funkcjonowanie istniejących rowów melioracyjnych i chronić je przed zanieczyszczeniem.
 4. Przy budowie przepustów należy wykonać ścieżki dla żab i innych zwierząt w rejonie zaobserwowanych ich wędrówek.
 5. Pomnik na terenie „ZP” podlegający ochronie konserwatorskiej może być przeniesiony i odpowiednio eksponowany przez oświetlenie i estetyczne zagospodarowanie jego otoczenia.
 6. W pasie drogowym na całej długości zakazuje się budowy reklam stałych, wymagających pozwolenia na budowę.

 

 

 

Rozdział IV

Ochrony gruntów rolnych.

 

§ 9

 

 

Przeznaczone na pas drogowy, a wymagające wyłączenia z produkcji rolnej grunty klas I-III o powierzchni 0,53 ha uzyskały zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją nr GZ.tr.057/602-374/04 z dnia 13 lipca 2004 r.,  grunty klasy IV o powierzchni 2,149 ha uzyskały zgodę Wojewody Podkarpackiego decyzją nr RXIVN 7711/26/04 z dnia 9 sierpnia 2004 r. Tereny „KDZ-1” i „MN/U” są terenami budowlanymi lub uzyskały zgodę w trybie dawnego MPO miasta Cieszanowa.

 

 

 

Rozdział V

Ustalenia końcowe

 

 

§ 10

 

1.   Tereny objęte ustaleniami planu wg § 3 i § 7 pozostają w dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu do czasu realizacji inwestycji ustalonej planem

2.   Ustalenia § 5 i § 6 mogą być realizowane sukcesywnie.

3. Ustalone w § 4 ograniczenia obowiązują od chwili wejścia planu w życie.

 

 

§ 11

 

Ustala się stawkę procentową opłaty w wysokości 0% od różnicy wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

 

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały poleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i na stronie internetowej miasta Cieszanowa.