artykuł nr 1

Uchwała Nr 41/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 41/VII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 16 lipca 2004r.

 

w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Cieszanów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 17 ust. l i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, póz. 329 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

 

§ l

Ustalić sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§2

Ustalić granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Cieszanów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Ustalić granice obwodów gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Cieszanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia l września 2004 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.