artykuł nr 1

Uchwała Nr 43/VII/2004 z dnia 16 lipca 2004r.

Uchwała Nr 43/VII/2004

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 16 lipca 2004r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 22'Ul/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 23, póz. 414 z l kwietnia 2003 r.

 

Na podstawie art. 3 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt. l, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

W uchwale Nr 22/111/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie wprowadza się następujące zmiany:

 

§1

W załączniku Nr 7 „ Wykaz jednostek organizacyjnych", skreśla się pkt. 2 o treści: „ Zespół Ekonomiczny Szkół w Cieszanowie".

 

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 22/111/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie pozostają bez zmian.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.