artykuł nr 1

Uchwała Nr 5/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 5/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 lutego 2003r.

 

w sprawie:   zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.l, art.41 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art.3 ust. l i art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz.747 z późn. zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Cieszanów, stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie.

§3

Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne do podania treści Regulaminu do wiadomości publicznej.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.