artykuł nr 1

Uchwała Nr 10/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

 

UCHWAŁA Nr 10/1/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 lutego 2003 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego położonej w mieście Cieszanów.

 

W wykonaniu postanowień art. 2 pkt. 9.1it. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. Nr 13 póz. 74 z poz . zm/ oraz art. 13 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r./jednolity tekst Dz.U. Nr 46 póz. 543 z 2000 roku/

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala:

 

§1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Cieszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów m. Cieszanowa jako działka nr 4831/10 o powierzchni 0.0706 ha.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz zbywanej nieruchomości poprzez wywieszenie w okresie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Wartość zbywanych nieruchomości określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

Ustalona wartość stanowić będzie cenę wywoławczą w przetargu