artykuł nr 1

Uchwała Nr 11/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

 

UCHWAŁA  Nr 11/1/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 luty 2003 r.

 

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki mienia komunalnego położonej w mieście Cieszanowie.

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr z 2001 r. Nr 142 -tekst jednolity , póz.,1591/oraz art. 37 ust.2pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /jednolity tekst Dz.U.Nr 46 poz.543 z 2000 roku .

 

Rady Miejskiej w Cieszanowie uchwala:

 

§1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /na poszerzenie własnej działki/ nieruchomości stanowiącą własność Gminy Cieszanów, oznaczoną w ewidencji miasta Cieszanów jako działki nr 1795/2 o pow. 0.0077. ha i nr 1797/2 o pow. O.0028 ha.

§2

Podać do publicznej wiadomości wykaz zbywanych nieruchomości poprzez wywieszenie w okresie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów .

§3

Wartość zbywanych nieruchomości określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie .

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .