artykuł nr 1

Uchwała Nr 15/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.

Uchwała Nr 15/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 lutego 2003 r.

 

W sprawie zmiany uchwały własnej Nr 29 /III/ 2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczącej: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Cieszanów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych wydawania zezwoleń i ich cofanie.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszym zmianami/ oraz art. 12 ust.
l ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. Nr 35 poz. 230 z 1982r. z późn. zm/.

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

 

§1

Uchyla się § 2 wraz z załącznikiem uchwały Nr 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych określenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Cieszanów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń i ich cofanie.

 

§2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.