artykuł nr 1

Uchwała Nr 18/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r.


Uchwała Nr  18/I/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 lutego 2003 r.

 

w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta i Gminy Cieszanów

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

Powołuje się Panią Urszulę Duda na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta
i Gminy Cieszanów.

 

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podjęcia.