artykuł nr 1

Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.

Uchwała Nr 19/II/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 marca 2003r.

 

w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2003 roku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, , pkt.10 i art. 10 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) 109 ust. l, art. 122,128 ust. 2 pkt. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.)Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

§ l

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2003 roku zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały w wysokości   10 573 771 zł ,w tym :

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 758 375 zł

2) dotacje Wojewody na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 37 192 zł

3) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 503 604 zł; z tego :

§ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -   498 604 zł

§ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych -   5 000 zł

4) subwencja ogólna dz 758 - Różne rozliczenia - 5 839 262 zł ; z tego:

§ część oświatowa   - 4 269 1 09 zł,

§ cześć podstawowa   - l 3 10 349 zł,

§ część rekompensująca   - 259 804 zł.

5) dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości  l 871 688 zł; z tego:

§ od osób prawnych - l 037 625 zł,

§ od osób fizycznych   -   734 063 zł,

§ opłata skarbowa   -   20 000 zł,

§ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   -   80 000 zł.

 

6) pozostałe dochody w kwocie 973 650 zł; z tego:

§ wpływy z usług   - 26 500 zł,

§ dochody z najmu i dzierżawy     -  319 829 zł,

§ ze sprzedaży składników majątkowych   -  617 321 zł,

§ z różnych opłat   -  l0 000 zł.

7) dochody z tytułu pomocy finansowej -program SAPARD - 590 000 zł na:

§ modernizacja drogi na osiedlu AK   - 340 000 zł,

§ budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu AK - 250 000 zł.

§ 2

Ustala się plan wydatków budżetu Gminy i Miasta w Cieszanowie w 2003 roku w kwocie
11 106 922 zł, na które składają się:

1. Wydatki bieżące - 9 157 707 zł; w tym:

a)wynagrodzenie osobowe pracowników -   4 164 551 zł,

b)pochodne od wynagrodzeń   -   903 433 zł,

c)dotacje -   447 410 zł.

2.Wydatki majątkowe -  l 949 215 zł.

Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do mniejszej uchwały.

§ 3

Określa się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 402 410 zł. Szczegółowy podział dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się podział dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:

1.Dochody- 758 375 zł,

2.Wydatki - 758 375 zł.

 

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Ustala się podział dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych przez budżet państwa:

1.Dochody   -   37 192 zł,

2.Wydatki -   37 192 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 5.

§ 6

Ustala się dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 45 000 zł.

§ 7

Określa się limit wydatków inwestycyjnych w wysokości l 949 215 zł. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 6.

§ 8

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 533 151 zł.

§ 9

Ustala się rozchody w kwocie 455 323 zł na : l .spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 397 200 zł. 2.zwrot wpłat ludności na modernizację sieci wodociągowej 58 123 zł.

§ 10

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 80 000 zł i wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi” w 2003 roku na kwotę 80 000 zł.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  108 640 zł i rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń w dziale Oświata i wychowanie 67 496 zł.

 

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej .

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upoważnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy .

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 600 000 zł.

§ 14

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 988 479 zł w tym : deficytu - 533 151 zł, ustala się długoterminowy kredyt bankowy.

§ 15

Wyodrębnia się wydatki na realizacje zadań programu SAPARD w wysokości 815 194 zł ujętych w programie planu wieloletniego przyjętego przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwałą nr 55/W2002 z dnia 13 września 2002 roku.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia długu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 988 474 zł i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 397 200 zł.

§  17

Wyodrębnia się wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli - l % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla nauczycieli - 23 952 zł.

§ 18

l .Ustala się wydatki majątkowe na pomoc rzeczową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod budowę drogi powiatowej.

2.Ustala się wydatki majątkowe na pomoc finansową w kwocie 40 000 zł dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej

§ 19

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 000 zł. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 7.

§ 20

Ustala się przychody w wysokości 134 033 zł i wydatki w wysokości 134 033 zł Środka Specjalnego. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 8.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2003 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa podkarpackiego.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.