artykuł nr 1

Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 56/VI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

dnia 30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum

 

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 1 5 Ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 16 ust. 3 i art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej / Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm. /

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

 

§1

Pomoc w formie dożywiania przyznaje się uczniom szkół podstawowych i gimnazjum do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie.

§2

Uczniowie mogą korzystać z posiłku po uprzednim zgłoszeniu wniosku przez zainteresowanych rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, a także pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

§3

Decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie dożywiania podejmuje Kierownik MGOPS w oparciu o dokumentację przygotowaną przez pracownika socjalnego.

§4

Posiłek przyznaje się nieodpłatnie uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 4 Ustawy o pomocy społecznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego Kierownik MGOPS na podstawie art. 4 1 Ustawy o pomocy społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia kształtuje się powyżej 200 % kryterium dochodowego zgodnie z art. 4 ustawy.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi MGOPS w Cieszanowie.

§7

Uchwała wschodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§8

Traci moc Uchwała Nr 37/III/2003 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.