artykuł nr 1

Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.

Uchwała Nr 61/VI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

 

w sprawie potwierdzenia funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkól Publicznych w Nowym Lublińcu

 

Na podstawie art. 5 ust. 5b, art. 58 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67. poz. 329 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 39 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz § 2 ust. l pkt. 2 i ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 28.09.1993r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek oświatowo -wychowawczych ( Dz. U. Nr 95, poz. 434 z późniejszymi zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

§1

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu, zwane dalej Schroniskiem funkcjonuje i prowadzi działalność od roku 1968

§2

Organem prowadzącym Schronisko jest Starostwo Powiatowe w Lubaczowie.

§3

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Schroniskiem jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

§4

Siedzibą Schroniska są wydzielone pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu.

§5

Zasady organizacji Schroniska określa statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§6

Schronisko finansowane jest ze środków budżetowych i specjalnych wypracowanych przez placówkę.

§7

Uchwała stanowi akt potwierdzający funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu oraz reguluje stan prawny tego Schroniska.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 20/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 21/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 22/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 24/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 25/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 27/II/2003 z dnia 28 marca 2003r.
Uchwała Nr 28/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 29/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 30/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 31/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 32/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 33/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 34/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 35/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 36/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 37/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 38/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 39/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 40/III/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r.
Uchwała Nr 41/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 42/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 43/V/2003 z dnia 14 maja 2003r.
Uchwała Nr 44/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 45/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 46/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 47/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 48/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 49/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 50/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 51/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 52/V/2003 z dnia 28 maja 2003r.
Uchwała Nr 53/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 58/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 59/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr 61/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003r.