artykuł nr 1

Uchwała Nr 62/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 62/VII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 18 lipca 2003 r.

 

w sprawie zwiększenia w 2003 roku limitu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Burmistrza na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

 

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt. 10 i art.10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 1990 r Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 128 ust l i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155,poz. 1014 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§ l

Zwiększyć w 2003 roku limit kredytów i pożyczek zaciąganych przez burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów na pokrycie występującego deficytu budżetu o kwotę 110 000 zł.

 

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.