artykuł nr 1

Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 64/VII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 18 lipca 2003 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obwodnicy dla miasta Cieszanowa na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Kościuszki w rejonie Stacji Paliw

 

Działając na podstawie art 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art 14 ust l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

Rada Miejska w  Cieszanowie

postanawia:

 

§1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obwodnicy dla miasta Cieszanowa na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Kościuszki w rejonie Stacji Paliw o długości około l 500 m, zwanego dalej „planem miejscowym".

 

§2

Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego określono na załączniku graficznym Nr l w skali l: 10 000, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

 

§3

Zakres ustaleń planu miejscowego winien spełniać wymagania art 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do jego problematyki.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.