artykuł nr 1

Uchwała Nr 65/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 65/VII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 18 lipca 2003 r.


w sprawie naniesienia poprawek do Uchwały Rady Miejskiej nr 54/YI/2003 z dnia 30.06.2003 r .

Działając na podstawie art. 18 ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1990 r Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami / oraz art.128 ust l i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.. 1014 z późniejszymi zmianami /

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§1

Zmienić zapis § l punkt II: Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80 982 zł na zapis

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 75 876 zł.

Podpunkt l w punkcie II zastąpić zapisem - wypłatę rachunków za zakupione nawozy

na pastwiska mienia komunalnego - 5 894 zł.

Skreśla się zapis § l Punkt III.

 

§ 2

Pozostałe zapisy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.