artykuł nr 1

Uchwała Nr 67/VII/2003 z dnia 18 lipca 2003r.

Uchwała Nr 67/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego położonej w Dachnowie .

 

W wykonaniu postanowień art. 1 8 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 13 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. /jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku /

 

Rada Miejska w Cieszanowie Uchwala:

 

§ l

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość mienia komunalnego stanowiącą własność Gminy Cieszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów wsi Dachnów jako działki nr 1800/2 i 1800/3 o łącznej powierzchni 0.08 ha .

§ 2

Podać do publicznej wiadomości wykaz zbywanej nieruchomości poprzez wywieszenie w okresie 2 1 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

Wartość zbywanej nieruchomości określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia