artykuł nr 1

Uchwała Nr 70/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r.

Uchwała Nr 70/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie:

przyjęcia założeń do opracowania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami w gminie Cieszanów na lata 2003-2010, finansowania realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ustalenia priorytetów ekologicznych i kierunków ochrony środowiska w Gminie Cieszanów.

 

W związku z art.14 ust. l, 2, 3, 6, 9 i art.15 ust. l, 2, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz.628/ oraz art.14, art.17 ust.l i art.18 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. Nr 62. poz.627/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Uchwala się założenia do opracowania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Cieszanów na lata 2003-2010, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

§2

Uchwala się sposób finansowania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Cieszanów na lata 2003-2010, a także działalność Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały.

§3

Uchwala się priorytety ekologiczne oraz kierunki ochrony środowiska w Gminie Cieszanów na lata 2003-1010, w brzmieniu stanowiącym Załączniki Nr 3a, 3b, 3c do uchwały.

§4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.