artykuł nr 1

Uchwała Nr 78/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 78/VIII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 września 2003 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2003 roku.

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późń. zmianami / art. 128 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155, poz 1014 z późń. zmianami/

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§ l

1. Ustala się przychody powstałego z dniem l września 2003 roku zakładu budżetowego pn. „Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego" w wysokości 115756 zł

2.Ustala się rozchody zakładu budżetowego pn. „Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego” w wysokości 115756 zł

§ 2

Zmniejsza się rezerwę budżetową w wysokości 28264 zł i przeznacza się na:

1. Zakup środków trwałych dla zakładu budżetowego pn.„Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego" na pierwsze wyposażenie w wysokości 8000 zł.

2.Dotację dla zakładu budżetowego pn. „Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego” jako pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 20264 zł. Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr l i 2 do Uchwały.

§ 3

Przychody i rozchody zakładu budżetowego pn. „Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego Określa załącznik nr 9 do Uchwały nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003 r.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta I Gminy Cieszanów.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.