artykuł nr 1

Uchwała Nr 79/IX/2003 z dnia 12 września 2003r.

Uchwała Nr 79/IX/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 września 2003 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Cieszanów nieruchomości gruntowych

położonych w miejscowości : Niemstów i Stary Lubliniec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późń. zm./ oraz art. 13 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala :

 

§1

Przejąć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie nieruchomości gruntowe położone:

1. Obręb Niemstów

  • dz. nr 9/24 o pow. 0,3 1 ha zabudowana budynkiem administracyjno - socjalnym z przeznaczeniem na adaptację lokali socjalnych .

2. Obręb Stary Lubliniec

§   dz..nr 602/24 o pow. 0.6504 ha

§   dz. nr 602/26 o pow. 0.3176   ha

§   dz. nr 602/28 o pow. 0.0195   ha

z przeznaczeniem na adaptację boiska sportowego .

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.