artykuł nr 1

Uchwała Nr 84/X/2003 z dnia 20 października 2003r.

Uchwała Nr 84/X/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2003 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno - usługowego obejmującego działkę nr ewidencyjny gruntów 2278 w Cieszanowie oraz przyległej drogi powiatowej -nr ewidencyjny 2276.

 

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust  l, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

§1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dworcowej w Cieszanowie.

§2

Granicę terenu objętego projektem planu miejscowego określono na załączniku graficznym Nr l w skali 1: 1000, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

§3

Zakres ustaleń planu miejscowego winien spełniać wymagania art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do jego problematyki.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia