artykuł nr 1

Uchwała Nr 89/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 89/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Działając na zasadzie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz.43ł z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

 

§1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. / Monitor Polski Nr 49 poz. 771 / obniża się z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 32,00 zł za l q.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Traci moc uchwała Nr 6/II/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od ł stycznia 2004 r.

§5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.