artykuł nr 1

Uchwała Nr 93/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 93/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie podatku od posiadania psów

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /Monitor Polski Nr 51 poz. 8047/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie  -  20,00 zł, za każdego psa podlegającego opodatkowaniu.

§2

  1. Wymiaru i poboru podatku dokonuje Urząd Miasta i Gminy Cieszanów.
  2. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 30 kwietnia 2004r.
  3. W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 kwietnia 2004r. podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§4

Traci moc uchwała Nr 13/II/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psa.

§5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od l stycznia 2004 r.

§7

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.