artykuł nr 1

Uchwała Nr 95/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 95/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie wzorów informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach.

 

Na podstawie art. 18 ust2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984).) art. 6a ust. 1 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym( Dz.U. z 1993 r. Nr 94 póz. 431 , z 1994 r. Nr l, poz,3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 , z 1997r. Nr. 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200., poz 1680) , art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200. poz. l682) art. 6 ust. 1 3 ustawy z dnia 1 2 stycznia 1 991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 i Nr 200, poz, 1683 .)

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Określa się wzór informacji o gruntach (IPR-1), stanowiący załącznik nr l do uchwały.

§2

Określa się wzór informacji o lasach (IPL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§3

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Traci moc Uchwała Nr 12/II/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z 12 grudnia 2002r. w sprawie wzorów informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego ł ma zastosowanie od roku podatkowego 2004.