artykuł nr 1

Uchwała Nr 98/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 98/XI/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie: wprowadzenia stawek czynszu za komunalne lokale mieszkalne

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z dnia 10 lipca 2001 r.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§1

Wprowadzić stawkę bazową czynszu regulowanego za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 57 groszy.

§2

Tabela oczynszowania mieszkań stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od l stycznia 2004r.
i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

§5

Z dniem l kwietnia 2004 r. traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr 79/X/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

Załączniki:
Załącznik Nr 153 KB