artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XII/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 101/XII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 15 grudnia 2003 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l, art. 45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

Postanawia

 

§1

Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Chotylub 5m3 drewna opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie świetlicy wiejskiej przy OSP w Chotylubiu.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.