artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Uchwała Nr 107/XII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2003 roku.

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 roku Nr 13 póz.74 z późń. zmianami / art. 12 ust l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155, p 1014 z późń. zmianami / Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

 

§ l

Zmienić zapis w Uchwale nr 74/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w załączniku nr 8a. W limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny p.n." Porządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekreacji" skreślić zadnie 3 „Budowa kąpieliska w Nowym Siole, gmina Cieszanów".

 

§ 2

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.