artykuł nr 1

Uchwała Nr 106/XII/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.


Uchwała Nr 106/XII/2003

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego nr 2270 o pow. 0.0482 ha, 2272 o pow. 0.0164 ha ,2271 o pow.0.0653 ha zabudowanej budynkiem w którym znajdują się lokale mieszkalne i usługowe położone
w  m. Cieszanowie.

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym/ Dz.U.Nr 13 póz. 74 z późn. zm/ oraz art. 13 ust. l ,art. 37 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. /jednolity tekst Dz.U.Nr 46 poz. 543
z 2000 roku / .

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala:

 

§ l

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość mienia komunalnego stanowiącą własność Gminy Cieszanów zabudowaną budynkiem komunalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i usługowe, oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Cieszanowa jako działki nr nr: 2270 o pow. 0,0.0482 ha, 2271 o pow. 0.0653 ha, 2272 o pow. 0.0164 ha.

§ 2

Podać do publicznej wiadomości wykaz zbywanych nieruchomości poprzez wywieszenie
w okresie 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Cieszanów.

§ 3

Wartość zbywanych nieruchomości określi biegły rzeczoznawca posiadający uprawnienia
z zakresu szacowania nieruchomości. Ustalona wartość stanowić będzie cenę wywoławczą
w przetargu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Cieszanowie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty - na tablicy ogłoszeń.