artykuł nr 1

Uchwała 32/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 32/111/2002 r.

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002 r

 

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie  wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z 2002 r. ,
Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113. póz. 984) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, póz. 84
i Nr 200 póz. 1683)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

W własnej uchwale Nr 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w § l skreśla się pkt. 4.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego