artykuł nr 1

Uchwała 29/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 29/111/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 3lgradnia 20021.

 

W sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Cieszanów, miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń i ich cofania.

 

Działając na podstawie art.40 ust l art.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz.74 z dnia 10 lutego 199ór. / oraz art 12 ust l i 2 ustawy z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. Nr 35 poz. 230 z l982r. /z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

 

§ l

Ustala się na terenie Gminy i Miasta Cieszanów 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 9 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2

Określa się zasady usytuowania na terenie gminy i miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, oraz zasad wydawania zezwoleń i ich cofania stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 47/VII/2000 Rady Miejskiej z dnia 30.08.2000 r. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rady Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.