artykuł nr 1

Uchwała 26/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 26/III/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002 r.

 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie do wykonania czynności w zakresie podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

Upoważnić Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie do określania terminu i miejsca wykonania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady.

§2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

§3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.