artykuł nr 1

Uchwała 25/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 25/III/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta

 

Na podstawie art.37b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

Ustalić miesięczną dietę dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia.

 

§2

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady nastąpi potrącenie w wysokości 1/3 miesięcznej diety.

§3

1. Za nieusprawiedliwioną uważa się nieobecność wynikłą wyłącznie z powodu uczestnictwa w naradach, szkoleniach oraz wykonywania innych czynności związanych ze sprawowaniem funkcji Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej powinien usprawiedliwić swoją nieobecność nie później niż w ciągu 2 dni od dnia odbytej sesji.

3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwiania nieobecności jest Przewodniczący Rady.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.