artykuł nr 1

Uchwała 24/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 24/III/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002 r.

 

w  sprawie zwrotu  kosztów  przejazdu  dla  radnych  pojazdem  samochodowym  nie będącym własnością Gminy i Miasta Cieszanów

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, póz. 800)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§1

1. Po wyrażeniu zgody przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie na przejazd
w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, które wynoszą dla samochodu osobowego:

a)   o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4690 zł

b)   o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm - 0,7519 zł

2. Stawki określone w ust. l ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Cieszanowie

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia