artykuł nr 1

Uchwała 21/III/2002 z dnia 31 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 21/III/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 grudnia 2002r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2002 roku.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym / Dz. U. Z 19990 roku Nr 13 poz.74 z późn. zmianami / i art. 128 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 póz. 1014 z późn. zmianami / 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§ l

I. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 100 238 zł z następujących źródeł:

  1. Zwiększenie subwencji części oświatowej   757 zł,
  2. Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich   4 000 zł,
  3. Wpływy z podatki od nieruchomości od osób prawnych 32 600 zł,
  4. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 17 000 zł,
  5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   5 000 zł,
  6. Wpływy odsetek za nieterminowe opłaty podatków   2 000 zł,
  7. Środki z Urzędu Gminy Stary Dzików - partycypacja w kosztach modernizacji sieci 15 581 zł,
  8. Środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa   20 600 zł,
  9. Środki wypracowane przez klub PUMA działający przy gimnazjum   l 800 zł,
  10. Odpłatność rodziców za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych   900 zł.

II. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę  135 027 zł na następujące zadania:

1.   Zakup artykułów spożywczych do stołówek przedszkolnych  900 zł,

2.   Zwrot kosztów podróży służbowych i diet dla zawodników klubu PUMA   l 800 zł,

3.   Zapłata rachunków za zużyty gaz do ogrzania budynków czynszowych 5 500 zł,

4.   Wypłatę rachunków za wyceny nieruchomości 4 000 zł,

5.   Wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników zatrudnionych z prac interwencyjnych i z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa   35 693 zł,

6.   Zakup paliwa i części do samochodów strażackich 4 300 zł,

7.   Wypłatę wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych   3 200 zł,

8.   Wypłatę prowizji za inkaso podatków   2 300 zł,

9.   Ubezpieczenie samochodów strażackich 600 zł,

10.  Wypłatę rachunku za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych w miejscowościach -
Kowalówka, Żuków, Nowy i Stary Lubliniec 23 500 zł,

11.  Zapłata rachunków za zakupioną energię elektryczną do gimnazjum   757 zł,

12.  Wypłatę rachunków za prace wykonane na zadaniu inwestycyjnym - modernizacja sieci
wodociągowej 46 677 zł,

13.  Zakup materiałów do remontu budynków czynszowych   800 zł.

III. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 34 789 zł z następujących zadań:

1. Zapłata odsetek od pożyczek i kredytów 9 189 zł,

2. Wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli   22 400 zł,

3. Zakup paliwa do autobusów szkolnych   3 200 zł,

 

§ 2

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr l, 2, 3.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4

Nadzór na wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.