artykuł nr 1

Uchwała 19/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 19/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l, art.45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

Postanawia

 

§1

1.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego w Nowym Lublińcu 2 m drewna tartacznego z przeznaczeniem na potrzeby OSP w Nowym Lublińcu.

2.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego w Starym Lublińcu 4 mp drewna z przeznaczeniem na ogrzewanie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu.

3.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Kowalówka 30 m drewna tartacznego z przeznaczeniem na remont cerkwi w Kowalówce.

4.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Cieszanów 12 sztuk stempli budowlanych z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu.

5.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Cieszanów 10 m olchy tartacznej z przeznaczeniem dla Gimnazjum w Cieszanowie - Nowym Siole.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.