artykuł nr 1

Uchwała 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 17/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Cieszanów.

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 707 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

Ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Cieszanów
w kwocie:

  1. wynagrodzenie zasadnicze wg XX kategorii zaszeregowania w kwocie 3.650 zł.
  2. dodatek funkcyjny w wysokości 150 % najniższego wynagrodzenia z tabeli wynagrodzeń.
  3. staż pracy wg obowiązujących przepisów 14 % wynagrodzenia.

 

§2

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Gminy i Miasta Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19 listopada 2002 roku.