artykuł nr 1

Uchwała 13/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwala Nr 13/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 


w sprawie podatku od posiadania psów

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 20,00 zł za każdego psa podlegającego opodatkowaniu.

 

§2

Wymiaru i poboru podatku dokonuje Urząd Gminy i Miasta w Cieszanowie na podstawie wykazu sporządzonego przez sołtysa i służby weterynarii.

 

§3

Ustala się termin płatności podatku od posiadania psa do 30 kwietnia 2003 r.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

 

§5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

§7

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.