artykuł nr 1

Uchwała 12/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 12/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie wzorów informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach.

 

Na podstawie art. 18 ust,2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984).) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym( Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr l, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 682) art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr. 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1 683 .)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Określa się wzór informacji o gruntach (IPR-1), stanowiący załącznik nr l do uchwały.

 

§2

Określa się wzór informacji o lasach (IPL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

 

§3

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.