artykuł nr 1

Uchwała 10/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

Uchwała Nr 10/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie ustalenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 

Działając na zasadzie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 12 ust.l, pkt. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz.431 , z 1994 r Nr l poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, póz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz.. 681, z 2001 Nr 81, poz .. 875, z 2002 r. Nr 200 poz. 680.)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala

 

§1

Ustalić tryb i szczegółowe warunki zwolnienia gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata - według zasad określonych
w załączniku Nr l do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Traci moc uchwała Nr 52/VII/99 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 października 1999 r w sprawie ustalenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego rolników posiadających grunty na terenie Gminy i Miasta Cieszanów z tytułu zaprzestania produkcji rolnej na użytkach rolnych.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.

Załączniki:
Załącznik Nr 242 KB
Załącznik Nr 158 KB