artykuł nr 1

Uchwała 7/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

                                                   

Uchwała Nr 7/II/2002

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 12 grudnia 2002r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Cieszanów

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984) oraz art. 10 ust.l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, póz. 84 i z 2002 Nr 200, póz. 1683)

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

§1

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Cieszanów w następujących wysokościach:

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

a.)    od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie          -         590 zł

b.)    powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie   -          600 zł

c.)    powyżej 9,0 ton , a poniżej 12,0 ton    -          610 zł

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
 2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z
  naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
  tony i poniżej 12 ton    700 zł
 3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
 4. od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
  dopuszczalną masę całkowitą od? ton i poniżej 12 ton -  400 zł.
 5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
 6. od autobusu  w zależności od liczby miejsc      do siedzenia:

a.)    mniej niż 20 miejsc                              -          1000 zł

b.)    od 20 miejsc do 29 miejsc                  -          1100 zł

c.)    równej lub wyższej niż 30 miejsc         -          1200 zł

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Cieszanów.

§3.

Traci moc Uchwała Nr  66/IX/2001   Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Cieszanów

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do należnego podatku w 2003 r.

§5.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.