artykuł nr 1

Nr 14/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 14/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l, art. 45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

Postanawia

 

§ l

1. Przydzielić  nieodpłatnie  na wniosek zebrania wiejskiego wsi Żuków:

 • 10 m3 drewna na podłogę do kaplice w Kowalówce
 • 30 m3 drewna na budowę świetlicy w Żukówie.

2. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Nowy Lubliniec

 • 5 m3 drewna opałowego na ogrzewanie biblioteki w Nowym Lublińcu.

3. Przedzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Niemstów:

 • 6 m3 drewna tartacznego na dekorację trasy procesji w związku z Nawiedzeniem Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii w Niemstowie
 • 6 m3 drewna tartacznego (sosny) na potrzeby wsi
 • 10 m3 opalu na potrzeby ogrzewania kościoła parafialnego w Niemstowie
 • 3 m3 drewna tartacznego (dębu) na wykończenie wnętrza kościoła parafialnego w Niemstowie

4. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Folwarki:

 • 10 m3 drewna tartacznego (sosny) na wykonanie więźby dachowej na budynku gospodarczym adaptowanym na remizę OSP Folwarki
 • 10 sztuk żerdzi sosnowych na wykonanie ogrodzenia pastwiska i we konanie wrót.

5. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Gorajec

 • 10 m3 drewna tartacznego iglastego z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia trwałego wokół cerkwi w Gorajcu.

6. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Nowe Sioło:

 • 15 sztuk żerdzi dla parafii w Nowym Siole

7. Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Stary Lubliniec:

 • 15 sztuk żerdzi dla kościoła w Starym Lublińcu.

8. Przedzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Dachnów

 • 3 m3 drewna tartacznego (sosny) dla parafii rzymskokatolickiej w Dachnowie

9. Przedzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Kowalówka:

 • 10 m3 drewna tartacznego na wykonanie podłóg w kaplicy w Kowalówce
 • 2 m3 drewna opałowego na ogrzewanie świetlicy wiejskiej.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.