artykuł nr 1

Uchwała Nr 10/II/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.

Uchwała Nr 10/II/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 11 lutego 2004 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l, art. 45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami

 

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

postanawia

 

§1

1.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Chotylub 3m3 drewna, tartacznego (sosny) z lasu mienia gminnego w Chotylubiu z przeznaczeniem na wykonanie słupków
(150 sztuk) o wymiarach 5 cm x 6 cm x 350 cm, dla parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Cieszanowie. Słupki służyć będą do wykonania strojenia drogi podczas Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

2.   Po wykorzystaniu słupki zostaną złożone i zabezpieczone na placu Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.