artykuł nr 1

Uchwała Nr 6/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 6/I/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 stycznia 2004r.

 

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych/ Dz.U. Nr 32 poz. 191/

 

powołuje się

§1

Komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzania inwentaryzacji mienia komunalnego
w następującym składzie:

  1. Gołębiowski  Józef
  2. Pietruch Józef
  3. Perżyło Bolesław
  4. Ważny Franciszek
  5. Pachołek Marian

 

§2

Powołana Komisja sporządzi spisy inwentaryzacyjne mienia komunalnego i dokona rozliczeń zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach szczegółowych.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.