artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 1/I/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 stycznia 2004r.

 

w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. „Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej".

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 42, póz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

W celu realizacji rozwoju turystyki w regionie tworzy się wspólnie z innymi gminami, powiatami i województwem podkarpackim stowarzyszenie pn. „Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.