artykuł nr 1

Uchwała Nr 38/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 38/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 czerwca 2004r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr 4/I/2002 z dnia 19-11-2002r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Działając na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1,2 załącznika nr 5 „Regulamin Pracy Rady" Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie przyjętego uchwałą Nr 22/III/2002 z dnia 31‑12‑2002r.

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

W uchwale Nr 4/I/2002 z dnia 19-11-2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie wprowadza się następujące zmiany:

 

§1

1. w § 3 ust. 3 dodaje się wiersz 8 o treści: „Adam Młynarowicz"

2. w § 3 ust. 4 dodaje się wiersz 6 o treści: „Adam Młynarowicz"

 

§2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 4/I/2002 z 19-11-2002 r. pozostawia się bez zmian.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.