artykuł nr 1

Uchwała Nr 37/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.


Uchwała Nr 37/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 czerwca 2004r.


 

 

w sprawie: powołania Radnego Adama Młynarowicza w skład stałej Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 


Działając na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1,2 załącznika nr 5 „Regulamin Pracy Rady" Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie przyjętego uchwałą Nr 22/111/2002 z dnia 31-12-2002r.


 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§1

 

Powołać Radnego Adama Młynarowicza w skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.