artykuł nr 1

Uchwała Nr 34/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 34/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 25 czerwca 2004r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cieszanowie do podpisania umowy o współpracy z gminą Argenbühl im Allgaü.

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2. pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 42. poz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§1

1. Rozpocząć współpracę z gminą partnerską Argenbuhl im Allgau (Niemcy).

2. Udzielić pełnomocnictwa Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Cieszanowie mgr inż. Stanisławowi Różyckiemu do podpisania umowy o współpracy z ww. gminą.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.