artykuł nr 1

Uchwał Nr 32/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwał Nr 32/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 czerwca 2004r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2004 roku.

 

 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74 z późń. zmianami / art. 12 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155, p!014 z późń. zmianami /  Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

§ l

I. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 55 639 zł z następujących źródeł

l .Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem
   na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach
   gmin wiejskich i miejsko-wiejskich    - 15 000 zł.
2.Część rekompensująca subwencji ogólnej w zakresie utraconych dochodów
    z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach                                                   - 40 639 zł.

 

II. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 60 639 z na następujące zadania :

l . Zakup materiałów do remontu przystanków PKS                              -   2100 zł,

2. Zakup energii do przepompowni ścieków                                          -   9 000 zł.

3. Wypłatę rachunków za wykonanie instalacji krystalizacji murów   - 15 000 zł.

4. Zakup materiałów do remontu Remizy OSP Folwarki                        -   7 739 zł.

5. Opłatę rachunków za oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni            -   6 800 zł.

6. Wypłatę wynagrodzenia dla wykładowców szkoleń rolniczych           -   6 800 zł.

7. Zakup środków dydaktycznych do przeprowadzenia szkoleń           -   8 200 zł.

8. Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej           -   5 000 zł
/pomoc finansowa dla samorządu wojewódzkiego/

 

II. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 5 000 zł z następujących zadań:

l. Zmniejszenie rezerwy budżetowej     -    5 000 zł.

 

§ 2

Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1,2,3.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta I Gminy Cieszanów.

 

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.