artykuł nr 1

Uchwała Nr 28/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr 28/IV/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 7 ust. 1a Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 61, póz. 707, z 2001 r. Nr 34. póz. 392 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308, Nr 210, poz. 1784/

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów:

1)  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3300 zł,

2)  dodatek funkcyjny w wysokości l030 zł,

3) dodatek za wysługę lat w wysokości 15% zasadniczego wynagrodzenia wg obowiązujących przepisów tj. 495 zł,

4)  dodatek specjalny - określa uchwała Nr 7/1/2004 r. Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

§3

Traci moc uchwała Nr 17/II/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Cieszanów oraz uchwała Nr 58/VI/2003 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 17/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§4

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2004 r.